Od czego zależy koszt akcyzy?

Produkty węglowe przeznaczone do celów opałowych objęte są akcyzą, której wartość zależy od klasyfikacji paliwa stałego. Koszt akcyzy za każdą tonę węgla o niższej kaloryczności wynosi 13,78zł brutto. W przypadku produktów wysokoenergetycznych koszt ten wzrasta do kwoty 37,40zł brutto. Najwyższą stawką akcyzy objęty jest koks. Podatek akcyzowy w przypadku koksu wynosi 43,29zł brutto.

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z pźn. zm.)

Lista produktów wraz z kosztami akcyzy za tonę [po zaokrągleniu]:

CN2702 - 14zł

Ekogroszek Miękki, Czeski: Ledvice, Komorany

Orzech/Kostka: Ledvice, Komorany

Miał Węglowy, Flot, Kulki miałowe

CN2701 - 38zł

Ekogroszek: Pieklorz, Ekoret, Jaret, Wesoła, Wysokoenergetyczny, Ultra, Pro itd.

Orzech: Chwałowice, Wysokoenergetyczny, Miał Węglowy Wysokoenergetyczny

CN2704 - 44zł

Koks

Stawka podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych określana jest na podstawie wartości opałowej i wynosi 1,28 zł/GJ (gigadżul). Liczona jest jako suma kaloryczności na 1000 kilogramów węgla. Paliwa stałe dzielone są na kategorie z określonymi wartościami opałowymi. Występują trzy kategorie oznaczone kodami CN 2701, CN 2702 oraz CN 2704, których kaloryczności zostały przyjęte kolejno jako: 23.8, 8.6, 27.5 GJ/1000 kilogramów. Kodem CN 2702 oznaczone zostały produkty od Węgla brunatnego do Ekogroszku miękkiego, stąd taka sama wartość akcyzy. Kodem CN 2701 oznaczone zostały produkty od Miału węglowego wysokoenergetycznego po Ekogroszek Pro. Osobnym kodem, CN 2704 oznaczony został Koks. Iloczyn przyjętej wartości opałowej oraz stawki podatku daje wartość akcyzy za każdą tonę produktu węglowego.

Kto może być zwolniony od akcyzy?

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje wyroby zużywane przez:

- pośredniczący podmiot węglowy

- GOSPODARSTWA DOMOWE

- organy administracji publicznej

- jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

- podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016)

- podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)

- organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887)

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane:

- w procesie produkcji energii elektrycznej

- w procesie produkcji wyrobów energetycznych

- do przewozu towarów i pasażerów koleją

- do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

- w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie

- w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych (procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)

- do redukcji chemicznej

- przez zakłady energochłonne do celów opałowych (przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.).

- przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.